Xử lý lỗi không kết nối được với server

Bài viết sau hướng dẫn xử lý lỗi không kết nối được tới server tại lần chạy đầu tiên

I. Cài đặt SQL server

1.Chạy file SQLEXPR64.EXE tại thư mục vừa cài đặt(D:\VshopPlus\Bin\SQLServer\x64)

2. Chọn “I accept the licensing terms and conditions” và bấm Next

3. Chọn Next2 bước tiếp theo

4. Bỏ chọn “Hide advanced configuration options” và bấm Next.

5. Bấm Next

6. Gõ VshopPlus vào mục Named instance và bấm Next

7. Chọn vào mục SQL Server và bấm Next

8. Chọn Mixed Mode và bấm Next

9. Bấm Next

10. Chọn Add user to the SQL Server Administrator role và bấm Next

11. Bấm Next

12. Bấm Install

13. Bấm Next

14. Bấm Finish

 

II. Cài đặt SQL Management Studio

Tải về và cài đặt SQL Management Studio tại đường dẫn

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14630

III. Khôi phục dữ liệu mặc định

1 Cài khởi chay SQL Management Studio

2. Kết nối vào SQL với các thông số như bên dưới và bấm vào nút Connect

Server name: localhost\vshopplus

Authentication: Windows Authentication

3. Khôi phục dữ liệu

3.1 Bấm chuột phải vài Database, chọn Restore Database…

3.2 Chọn Device

3.3 Bấm vào nút

3.4 Bấm Add

3.5 Chọn đường dẫn D:\VshopPlus\Bin

3.6 Chọn file SMData.bak bấm OK

 

IV. Hoàn thành 

Chạy VshopPlus và login vào hệ thống

Các tin khác
  • Cài đặt trên windows 8-windows 10
  • Xử lý lỗi không in được hóa đơn
  • Hướng dẫn kết nối tới máy chủ
  • Hướng dẫn cài trên win 7 64-bit
  • Hướng dẫn cài đặt
  • Yêu cầu phần cứng
  • Hướng dẫn thay đổi tên (Chữ cái) trên ổ cứng của Windows
  • rifle scope reviews