Hướng dẫn Sao lưu – Phục hồi dữ liệu

SAO LƯU
Bạn sử dụng chức năng này khi:
    1. Trước khi cài lại máy, dữ liệu cần được sao lưu để chương trình không thay đổi hoạt động sau khi cài lại máy.
    2. Mang dữ liệu từ máy này đế máy khác(2 máy không kết nối với nhau)
Chú ý: Chức năng này chỉ chạy được trên máy chủ(máy chứa dữ liệu)
 

Hướng dẫn sao lưu:

    1. Chọn vị trí chứa file sao lưu(bước 3)
    2. Bấm nút Sao lưu để lưu(bước 4)

 
 
PHỤC HỒI
Bạn sử dụng chức năng này khi:
    1. Trước khi cài lại máy, dữ liệu cần được sao lưu để chương trình không thay đổi hoạt động sau khi cài lại máy.
    2. Mang dữ liệu từ máy này đế máy khác(2 máy không kết nối với nhau)
Chú ý: 
    1. Chức năng này chỉ chạy được trên máy chủ(máy chứa dữ liệu)
    2. Để chạy chức năng này, bạn phải mua bản quyền phần mềm.
    3. Sau khi chạy chức năng này, dữ liệu hiện tại sẽ được thay thế bởi dữ liệu có trong file sao lưu.
Hướng dẫn sao lưu:
    1. Chọn vị trí chứa file sao lưu(bước 3)
    2. Bấm nút Phục hồi để phục hồi dữ liệu(bước 4)

 
TỰ ĐỘNG SAO LƯU
Bạn nên dùng chức năng vì:
    1. An toàn dữ liệu, bạn không lo bị mất dữ liệu khi máy hỏng hoặc cài lại win.
    2. Nếu dữ liệu hiện tại có vấn đề, có thể phục hồi về dữ liệu trước đó
Hoạt động: 
    1. Lần đầu tiên chạy chương trình trong ngày, chương trình sẽ tạo một bản sao lưu của dữ liệu.
    2. File sao lưu sẽ được lưu tại thư mục bạn tùy chọn.
    3. Chức năng này chạy ngầm, nên bạn không cần xử lý gì.
Chú ý: 
    1. Chức năng này chỉ chạy được trên máy chủ(máy chứa dữ liệu)

Hướng dẫn cài đặt:

    Để chương trình có thể tự động sau lưu, bạn phải cài đặt như sau(chỉ cần cài đặt 1 lần):
    1. Bật tính năng tự động sao lưu(bước 3)
    2. Chọn thư mục chứa file sao lưu(bước 4)
Các tin khác
  • Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu
  • Hướng dẫn xóa một phần dữ liệu
  • Hướng dẫn cập nhật dữ liệu
  • rifle scope reviews