Hướng dẫn xóa một phần dữ liệu

Bạn nên chạy chức năng này khi:
    1. Bạn có quá nhiều phiếu nhập, bán, xuất hàng.
    2. Chương trình chạy chậm.
    3. Bạn ít phải xem lại dữ liệu cũ
    4. Bạn nên chạy chức năng này vào cuối mỗi quý, năm.
Để thực hiện chức năng này chương trình sẽ làm những việc sau:
    1. Tạo một bản sao lưu dữ liệu
    2. Xóa toàn bộ phiếu nhập, bán, xuất hàng.
    3. Tạo phiếu nhập tồn đầu kỳ.

Thao tác:
1. Mở chức năng xóa dữ liệu cũ

2. Chọn nơi sao lưu dữ liệu dữ liệu hiện tại:
Trong trường hợp bạn muốn xem lại dữ liệu cũ, có thể mở lại file sao lưu này để xem lại.
3. Xác nhận lại bằng mật khẩu của bạn và bấn Thực thi

Sau khi đã xóa dữ liệu, nếu bạn muốn xem lại dữ liệu trước khi xóa thì làm như sau:

1. Tại form đăng nhập bấm vào nút mũi tên để mở phần tùy chọn dữ liệu
2. Tại mục Tên data chọn tên cơ sở dữ liệu sao lưu theo như bước 2 ở trên
3. Điền mật khẩu cũ và đăng nhập bình thường.
Chú ý: Bạn chỉ được xem và ko có quyền thay đổi trên dữ liệu cũ này .
Các tin khác
  • Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu
  • Hướng dẫn cập nhật dữ liệu
  • Hướng dẫn Sao lưu – Phục hồi dữ liệu
  • rifle scope reviews