So sánh phiên bản miễn phí và có phí

STT Chức năng

Miễn phí

Có phí

1 HỆ THỐNG

1.1 Tùy Chọn

1.2 Bảo Trì

1.2.1 Cập nhật dữ liệu

×

1.2.2 Sao lưu – Phục hồi

×

1.2.3 Xóa một phần dữ liệu

×

1.2.4 Xóa toàn bộ dữ liệu

×

1.3 Nhắc Việc

×

1.4 Hướng Dẫn

1.5 Hỗ trợ từ xa

×

2 NHÂN VIÊN

2.1 Danh Sách

2.2 Đổi Mật Khẩu

×

2.3 Phân Quyền

×

2.4 Loại Nhân Viên

2.5 Chức Vụ

2.6 Phòng Ban

2.7 Nhập Dữ liệu Từ Excel

×

3 ĐỐI TÁC

3.1 Danh Sách

3.2 Loại Đối Tác

3.3 Nghề Nghiệp

3.4 Nguồn Đối Tác

3.5 Phản Hồi

3.5.1 Danh Sách

×

3.5.2 Trạng Thái

3.6 Công Nợ

×

3.7 Nợ Cũ

×

3.8 Điểm Thưởng

×

3.9 Nhập Từ Excel

×

4 SẢN PHẨM

4.1 Danh Sách

4.2 Nhóm

4.3 Đơn Vị

4.4 Hãng Sản Xuất

4.5 Nước Sản Xuất

4.6 In Mã Vạch

×

4.7 Nhập Từ Excel

×

5 KHO HÀNG

5.1 Danh Sách

×

5.2 Thông Tin

5.3 Nhập Từ Excel

×

5.4 Lịch Sử

×

5.5 Nhập Hàng

5.6 Xuất Hàng

×

5.7 Chuyển Kho

×

5.8 Đặt Hàng

5.8.1 Danh sách

×

5.8.2 Trạng thái

5.9 Công Nợ

5.9.1 Nhập hàng

×

5.9.2 Xuất hàng

×

5.10 Ngân Quỹ

5.10.1 Quản lý thu-chi

×

5.10.2 Phí giao hàng

×

5.10.3 Lịch sử

×

6 BÁN HÀNG

6.1 Danh Sách

6.2 Công Nợ

×

6.3 Chiết Khấu

×

6.4 Khuyến Mại

×

6.5 Loại Hình

×

7 BÁO CÁO

7.1 Lãi Suất Bán Hàng

×

7.2 Sản Phẩm Bán Chạy

×

7.3 Sản Phẩm Sắp Hết Hàng

7.4 Xuất – Nhập – Tồn

×

7.5 Quan Hệ Giữa Các Phiếu

×

Tags:
Các tin khác
  • Phần mềm quản lý bán hàng VshopPlus online
  • Phần mềm quản lý bán hàng MIỄN PHÍ
  • rifle scope reviews