Hướng dẫn xóa toàn bộ dữ liệu

Bạn chỉ dùng chức năng này khi:

1. Dữ liệu trong chương trình của bạn là dữ liệu dùng thử, không quan trọng.
2. Bạn không có nhu cầu xem lại những dữ liệu đã bị xóa
Chú ý: nếu bạn không sao lưu dữ liệu trước khi xóa, bạn sẽ không thể phục hồi dữ liệu đã xóa.

Các bước thực hiện

1. Mở chức năng xóa dữ liệu:
    Chọn các mục cần xóa
    Bấm “Tiếp >>”

2. Tủy chọn
    Tạo dữ liệu sao lưu trong trường hợp nếu có lỗi bạn có thể xem lại được dữ liệu trước khi xóa.
    Tối ưu hóa dữ liệu, giúp dữ liệu nhỏ gọn hơn
3. Thực thi
    Nhập mật khẩu để xác nhận hành động
    Bấm “Thực thi”
Các tin khác
  • Hướng dẫn xóa một phần dữ liệu
  • Hướng dẫn cập nhật dữ liệu
  • Hướng dẫn Sao lưu – Phục hồi dữ liệu
  • rifle scope reviews